Hoogwaterbescherming

Het belang van waterveiligheid in Nederland is groot. Een aanzienlijk deel van Nederland kan als gevolg van een dijkdoorbraak onder water komen te staan. Waterveiligheid blijft dan ook de volle aandacht vragen van Rijk en Waterschappen. In nauwe samenwerking trekken zij samen op bij de grote dijkversterkingsopgaven die nodig zijn. 

Hans Heilen is namens het Rijk bij deze opgave betrokken. In de grote en complexe dijkvesterkingsopgave langs het Markermeer is hij de "verbindingsofficier" tussen rijk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hij geef stuur aan het kernteam van specialisten uit het programmabureau HWBP2 en draagt zorg voor de juiste en tijdige besluitvorming binnen het programmabureau opdat het project voort kan. 

Inmiddels is HHNK in een alliantievorm de samenwerking aangegaan met een marktpartij. Deze samenwerking gaat de plannen verder uitwerken en uiteindelijk tot uitvoering brengen. In 2021 moet de klus geklaard zijn. 

-